پتوی مسافرتی باران از بهترین  با کیفیت ترین پتوهای شرکت پیمان سپاهان می باشد.

اصفهان | شهرک صنعتی جی | خیابان چهارم | فرعی اول | پلاک 14 | شرکت پیمان سپاهان